contentmap_module
แผนที่ตำแหน่งหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์
made with love from Joomla.it - No Festival

กลุ่มนาข้าวอินทรีย์บ้านคูหาใน

วิถีชุมชนชาวคูหาใน

คำขวัญอำเภอรัตภูมิ "ถิ่นดินแดง แหล่งผลไม้ดก น้ำตกเจ้าฟ้า ภูผามีตำนาน ประตูผ่านสู่ชายแดน"

อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกสุดของจังหวัดสงขลา ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 655 ตารางกิโลเมตร อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอควนเนียง , อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอหาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล รัตภูมิ เป็นอำเภอที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีลักษณะส่วนใหญ่เป็นที่ราบตั้งอยู่ด้านตะวันออก มีลำน้ำหลายสายไหลผ่านอันเกิดจากเทือกเขาซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตก คือ เขานครศรีธรรมราช มีป่าไม้ เรือกสวนไร่นา ซึ่งเหมาะในการทำการเกษตร สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป เป็นแบบมรสุม มี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน ระหว่างเดือน ก.พ.-ก.ย. และฤดูฝน ระหว่างเดือน ต.ค.-ก.ย.

อำเภอรัตภูมิ เดิมเป็นกิ่งอำเภอรัตภูมิอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ซึ่งตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งอยู่ที่บ้านปากบางภูมี ซึ่งเป็นปากน้ำของคลองรัตภูมิ ริมทะเลสาบสงขลา ซึ่งขณะนี้อยู่ในพื้นที่ของ ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง และได้ยกฐานะ ขึ้นเป็นอำเภอเมื่อปี พ.ศ. 2435 เรียกชื่อ “อำเภอรัฐภูมิ” และต่อมาได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาตั้ง ณ ตำบลกำแพงเพชร โดยเรียกชื่อว่า “อำเภอกำแพงเพชร” ซึ่งเป็นสถานที่ที่ตั้งอำเภอในปัจจุบัน ซึ่งตำบลกำแพงเพชรเป็นตำบลหนึ่งใน 5 ตำบลของอำเภอรัตภูมิ มีพื้นที่ทั้งหมด 86.6 ตารางกิโลเมตร มีลักษณะเป็นที่ราบ มีลำน้ำหลายสายไหลผ่านอันเกิดจากเทือกเขาซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตก แต่เนื่องจากชื่อนี้เกิดไปใช้ชื่อพ้องกับจังหวัดกำแพงเพชร ทางราชการเกรงว่าจะสับสน เมื่อ พ.ศ. 2480 จึงเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่ว่า “อำเภอรัตตภูมิ” แต่คำว่ารัตตภูมิไม่มีคำแปล มีการตรวจสอบแล้วจึงเปลี่ยนใหม่อีกครั้งหนึ่งเมื่อ พ.ศ. 2504 ว่า“อำเภอรัตภูมิ” ซึ่งแปลว่า “พื้นที่ดินแดง” และตรงกับความเป็นจริง เพราะดินของอำเภอรัตภูมิส่วนมากจะเป็นดินสีแดงละเอียด และมีแร่ธาตุอาหารสำหรับเป็นอาหารของพืชอยู่มากไม่ได้หมายถึงดินลูกรังแต่อย่างใด สำหรับตำบลที่ตั้งที่ว่าการอำเภอยังให้คงชื่อตำบลกำแพงเพชรอยู่เช่นเดิม

อำเภอรัตภูมิ มีพื้นที่ ประมาณ 517.69 ตารางกิโลเมตร มี 5 ตำบล คือ ตำบลกำแพงเพชร มี 13 หมู่บ้าน ตำบลเขาพระ มี 12 หมู่บ้าน ตำบลท่าชะมวง มี 15 หมู่บ้าน ตำบลคูหาใต้ มี 14 หมู่บ้าน และ ตำบลควนรู มี 9 หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ประกอบด้วย จำนวนเทศบาลเมือง 1 แห่ง คือเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จำนวนเทศบาลตำบล 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลกำแพงเพชร และ เทศบาลตำบลนาสีทอง จำนวน อบต. 4 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง องค์การบริหารส่วนตำบลคูหาใต้ และองค์การบริหารส่วนตำบลควนรู

ประชากรประมาณ 60,327 คน มีโรงเรียนมัธยม 2 แห่ง วิทยาลัยอาชีวะ 1 แห่ง และมีศูนย์สงเคราะห์ฝึกอาชีพสตรีภาคใต้ 1 แห่ง มีเทศบาล 2 แห่ง คือ เทศบาลตำบลกำแพงเพชร และเทศบาลตำบลนาสีทอง ส่วนสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวก็มีอยู่หลายแห่ง เช่น น้ำตกบริพัตร น้ำตกโตนปลิว ทะเลทิพย์คีรี สำนักสงฆ์คงคาเลี้ยว สวนทุเรียน 200 ปี อื่น ๆ เป็นต้น ส่วน คำขวัญอำเภอรัตภูมิ มีว่า “ถิ่นดินแดง แหล่งผลไม้ดก น้ำตกเจ้าฟ้า ภูผามีตำนาน ประตูผ่านสู่ชายแดน” ซึ่งเหมาะสมกับสภาพธรรมชาติและภูมิทัศน์ของอำเภอนี้เป็นอย่างยิ่งเทศบาลตำบลคูหาใต้ มีสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มและมีภูเขามีการปลูกข้าว ยางพารา พืชไร่และพืชผัก มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับปลูกข้าว, พืชผักทางการเกษตรและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค มีพรุโต๊ะนาย ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สภาพเศรษฐกิจ-สังคม อาชีพหลัก ได้แก่ ด้านการเกษตร เช่น การทำสวนยาง สวนผลไม้ ทำนา อาชีพเสริม ได้แก่ ด้านอุตสาหกรรม เช่น โรงโม่หิน และโรงงานแปรรูปต่าง ๆ เป็นต้น สภาพสังคม ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีสถานศึกษาในเขตอำเภอทั้งหมด ๔๒ โรง

ที่มา: http://www.southwomencenter.org

 

tambMap