กลุ่มนาข้าวอินทรีย์บ้านคูหาใน หมู่ที่ 3 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ ผ่านทางคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีศักยภาพในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกลุ่มไปสู่ความเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น ด้าน การผลิต แปรรูปและระบบการตลาดข้าวอินทรีย์หรือผลผลิตที่เพิ่มมูลค่าจากข้าวอินทรีย์ภายใต้แบรนด์ของชุมชนเองอย่างครบวงจร   การเป็นแหล่งเรียนรู้และศูนย์เรียนรู้ให้กับชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  การเป็นแหล่งเมล็ดพันธุ์ข้าวของชุมชน  การจัดการวิสาหกิจชุมชน  เป็นต้น ภายใต้ “โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงรัตภูมิ” โดยมีรายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ดังต่อไปนี้....

แสดง # 
ชื่อ วันที่แก้ไข ฮิต
นางอุมาพร ศรีพุฒ 26 กรกฎาคม 2559 236
นางอุบล วันดี 26 กรกฎาคม 2559 192
นายนึก ชายแก้ว 26 กรกฎาคม 2559 194
นางพุมริน เพชรบูรณ์ 26 กรกฎาคม 2559 278
นายอรรณพ สุวรรณโณ 26 กรกฎาคม 2559 864
นายนิพล เรืองดำ 26 กรกฎาคม 2559 2013
นายเจริญ ชายแก้ว 26 กรกฎาคม 2559 206
นางถนอม ขุนเพชร 26 กรกฎาคม 2559 257
นายสุบัน วันดี 26 กรกฎาคม 2559 202
นายเนื่อง แก้วดี 13 กรกฎาคม 2559 439
นางเจริญ ทองประภา 13 กรกฎาคม 2559 337
นายวิโรจน์ คงนุ้ย 13 กรกฎาคม 2559 807
นางปรานี และอรกมล ทองรักษ์ 13 กรกฎาคม 2559 729