กลุ่มนาข้าวอินทรีย์บ้านคูหาใน หมู่ที่ 3 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ ผ่านทางคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีศักยภาพในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกลุ่มไปสู่ความเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น ด้าน การผลิต แปรรูปและระบบการตลาดข้าวอินทรีย์หรือผลผลิตที่เพิ่มมูลค่าจากข้าวอินทรีย์ภายใต้แบรนด์ของชุมชนเองอย่างครบวงจร   การเป็นแหล่งเรียนรู้และศูนย์เรียนรู้ให้กับชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  การเป็นแหล่งเมล็ดพันธุ์ข้าวของชุมชน  การจัดการวิสาหกิจชุมชน  เป็นต้น ภายใต้ “โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงรัตภูมิ” โดยมีรายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ดังต่อไปนี้....

แสดง # 
ชื่อ วันที่แก้ไข ฮิต
นางอุมาพร ศรีพุฒ 26 กรกฎาคม 2559 277
นางอุบล วันดี 26 กรกฎาคม 2559 228
นายนึก ชายแก้ว 26 กรกฎาคม 2559 223
นางพุมริน เพชรบูรณ์ 26 กรกฎาคม 2559 306
นายอรรณพ สุวรรณโณ 26 กรกฎาคม 2559 930
นายนิพล เรืองดำ 26 กรกฎาคม 2559 2047
นายเจริญ ชายแก้ว 26 กรกฎาคม 2559 230
นางถนอม ขุนเพชร 26 กรกฎาคม 2559 311
นายสุบัน วันดี 26 กรกฎาคม 2559 245
นายเนื่อง แก้วดี 13 กรกฎาคม 2559 489
นางเจริญ ทองประภา 13 กรกฎาคม 2559 372
นายวิโรจน์ คงนุ้ย 13 กรกฎาคม 2559 939
นางปรานี และอรกมล ทองรักษ์ 13 กรกฎาคม 2559 795